Ketkä pääsevät Jumalan/Taivasten Valtakuntaan?

 

Mat 7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Jumalan valtakuntaan ei edellä olevan mukaan suinkaan kaikki pääse; vain ne jotka tekevät Jumalan tahdon mukaisesti.

Valtakuntaan pääsyn vaikeudesta itse Jeesus lausui Matt.19:

23 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan.

24 Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”

Mat 7:14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

Myös Pietari totesi saman vaikeuden sanoessaan: Jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen! (1 Piet 4:18)

Mat 5:20: Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. – Tässäkin viitataan siihen, että Valtakuntaan pääsyllä on edellytyksensä.

 

Ketkä pääsevät Jumalan valtakuntaan? Onko sinne pääsy helppoa vaiko vaikeaa? Jos sinne pääsy on vaikeaa, ei valtakunnassa pitäisi olla pakanoita, ainoastaan vanhurskaita uskovia. Jos siellä on muitakin kuin vanhurskaita eli ensimmäisen ylösnousemuksen pyhiä, ei se ilmeisestikään ole lopullinen Jumalan valtakunta. Lähinnä em. pohdiskelu koskee ns. tuhatvuotista valtakuntaa ja erityisesti sen alkuvaiheita. Raamatussahan kerrotaan miten Jumalan sanaa levitetään kaukaisiin maihin. Jesaja lausuu:

Jes 66:16 Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon.

18 Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät minun kunniani.

19 Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.

Jumalan vihan päivänä suuri osa ihmiskunnasta saa surmansa. Osa, eli ’pakoonpäässeet’, kuitenkin säilyvät hengissä maan päällä. Ovatko nämä jo valtakunnassa? Toisaalta, kun Kristus on tullut hallitsemaan yhdessä pyhien kanssa, on ilman muuta kyse valtakunnan hallitsemisesta, joskus jopa ’rautaisella valtikalla’.  Osa valtakunnan alamaisista saattaa hyvinkin olla niitä Jumalan vihan päivästä eloon jääneitä. Näin voin myös päätellä sen, että käsitteenä ’Jumalan valtakunta’ ei voi tarkoittaa pelkästään taivaallista hallintoa, vaikka onkin selvää, että valtakunnalla on sitä hallitseva johto. Tuhatvuotisessa valtakunnassa on alussa ihmisiä, jotka eivät ole edes kuulleet Kristuksesta ja valtakunnasta, mutta vähitellen evankeliumi saatetaan kaikkien tietoon.

1 Kor 15:50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.

Toistan: ruumiillisessa olomuodossa olevat ihmiset eivät voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa.

Joh 3:3 puolestaan sanoo: Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” 4 Nikodemos kysyi: ”miten joku voisi vanhana syntyä? miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?” 5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.

Liha ja veri ei siis voi periä Jumalan valtakuntaa. Tuhatvuotiseen valtakuntaan jäävät ne, jotka säilyvät hengissä Jumalan vihan päivän tuhosta. Näitä ihmisiä on kuitenkin vähän verrattuna maailman suureen 7 miljardin väestöön tällä hetkellä. Suurin osa ihmiskunnasta on tuhoutunut.

Pitää olla uudestisyntynyt. Uudestisyntyneitä ovat ne jotka ovat osallisia ensimmäisessä ylösnousemuksessa; ylösnousevat Kristuksessa kuolleet ja ne elävät, jotka katsotaan arvollisiksi (muuttuvat yhdessä silmänräpäyksessä henkipersooniksi ).

Jeesus Kristus on kuolleista syntyneiden (firstborn from the dead) esikoinen kuten Ilm 1:5 sanoo: Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija!

Esikoisen jälkeen tulee toisia Jumalan poikia (tai Jumalan lapsia); ensimmäisen ylösnousemuksen pyhät, sekä ns. suuri joukko ja vielä käännynnäiset tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Raamattu sanoo, ettei liha ja veri voi periä (tarkoittaa pääsyä) Jumalan valtakuntaa. Jeesuksesta tiedämme, että hän oli paitsi henkiruumiissa, niin myös lihallisessa ruumiissa. Hän saattoi ilmestyä yhtäkkiä kuten hän esimerkiksi ilmaantui apostolien luokse ja hän antoi apostolien koettaa käsiensä haavoja. Mar 16:12 Ja sen jälkeen hän toisenmuotoisena ilmestyi kahdelle heistä, heidän kävellessään, matkalla maakylään. Luuk. 24:36 Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: ”Rauha teille!” Joh.20:26 …Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!” 20:27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: ”Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen.”

Kun Raamattu kertoo, että ylösnousseet ovat Jeesuksen kaltaisia, on ilmeistä, että ylösnousseet valtakunnassa voivat olla molemmissa ruumiin olomuodoissa. Ihminen tulee ylösnousemuksessa enkeleiden kaltaisiksi hengiksi.

Mitä siis tarkoittaa syntyminen ‘vedestä ja Hengestä? Monet ovat sitä mieltä, että vedestä syntyminen tarkoittaa kastetta, kun taas toiset ovat sitä mieltä, että ’vedestä’ tarkoittaa ensimmäistä ihmisen luonnollista syntymää. Uudesti syntyminen on Raamatun sanassa kuitenkin merkittävä tapahtuma, kun taas ihmisen luonnollinen syntymä äidin kohdusta –vaikkakin ’vedestä’, tapahtuu jokaisen ihmisen kohdalla, niin syntisen pakanan kuin Jumalan lapseksi haluavan uskovankin kohdalla.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että Jeesus tarkoitti tällä lausumallaan Jumalan sanaa. Jumalan sana on elämän vesi, jota Kristus tarjoaa ilmaiseksi. Joh 4:14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.”  1 Piet 3:21 sanoo kasteen merkityksestä ja tarkoituksesta: Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista vaan, hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Kaste ei sellaisenaan pelasta. Pelastus tulee uskosta Jumalan sanaan, elämän veteen.

Vaikka ihminen uskon saatuaan syntyy ikään kuin henkisesti uudelleen, lopullinen hengessä syntyminen tapahtuu ylösnousemuksessa. Kristuksen uskossa kuolleet ja Jeesuksen toisen tulemisen aikaan elävät kokevat muuttumisen yhdessä silmänräpäyksessä ja molemmat joukot siis syntyvät hengessä. He syntyvät henkiruumiissa; sanotaanhan Raamatussa, että ”Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä hengestä on     syntynyt, on henki (Joh 3:6.)

Raamatussa annetaan selvästi ymmärtää, että Jumalan valtakuntaan ei ole itsestään selvää pääsyä; Mat 7:21 ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.”

Tai lausuma siitä miten vaikea on rikkaan päästä taivasten valtakuntaan. Voidaan mielestäni perustellusti kysyä, miten tällä hetkellä kuolleena olevat (ensimmäiseen ylösnousemukseen arvottomat) voisivat nousta kuolleista ja siirtyä Jumalan valtakuntaan täyttämättä em. ehtoa Jumalan tahdon täyttämisestä? Raamatun mukaan Jumala ei toimi niin, että kaikki ymmärtäisivät hänen sanansa ja toimisivat Hänen tahtonsa mukaisesti. Tämä käy ilmi Raamatun kohdasta 2 Kor. 4:3 ”Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen.”  Siis ovat joutuneet kadotukseen jo ennen ylösnousemusta ja ”uutta mahdollisuutta”.

Lopun aikana, 2 Tes 2:11 sanoo jopa, että Jumala lähettää rajun eksytyksen jotta he uskoisivat valheeseen, 12 ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden. ’Jotka eivät ole uskoneet totuuteen’ tarkoittaa niitä, usein kristittyjä, kristillisen kirkon jäseniä, jotka ovat kuulleet evankeliumin, mutta eivät ole sitä uskoneet. Keväällä 2015 tehdyn kyselyn mukaan Raamatun ilmoittamaan Jumalaan uskoi vain pieni osa tutkimukseen osallistuneista. Tässä toteutuu se Raamatun ennustus, jonka mukaan viimeisinä aikoina ihmiset haluavat kuunnella opettajia, joiden opetus ”kutkuttaa heidän korviaan” (UM). Ihmiset haluavat kuulla sellaista opettajaa, joka vakuuttaa, että ”kaikki pääsevät taivaaseen”. Joh 4:24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.Uskossa olevat rukoilevat Jumalaa hengessä ja totuudessa. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan etsi totuutta, vaan sellaista joka tarjoaa heidän itsensä haluamaa vastausta.

1 Tim.5:24 sanoo:”  Joidenkin ihmisten synnit ovat kaikkien nähtävissä ja saavat tuomionsa aikaisemmin, toisten vasta myöhemmin. Aiemmin eli Jeesuksen tullessa toisen kerran, tuomion saavat monet ihmiset; toiset saavat hyvän tuomion ja pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta Kristuksen pyhinä, muut saavat kadotustuomion. Myöhemmin, tuhatvuotisen Kristuksen hallituskauden jälkeen ns. tuomion ylösnousemuksessa tuomitaan tuhatvuotisen valtakunnan aikana eläneet. Sata vuotta annetaan kullekin aikaa osoittaa halunsa palvella Jumalaa. Jes 65:20vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.

2 Piet 2:9: Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät [epävanhurskaat].

Jumalattomat kuolevat lopun ajan suuressa ahdistuksessa ja Herran vihan päivänä ja odottavat kuolleina viimeistä tuomiota.

 

image_pdfimage_print