Millainen kirkko on Jumalan mieleen?

Tässä artikkelissa pohdin seuraavaa ongelmaa: maailmassa on tuhansia kirkkoja ja niistä monet väittävät olevansa se ainoa oikea, Jumalan hyväksymä kirkko ja ainoa, jonka oppi on Raamatun mukainen. En nimeä mitään kirkkoa, joka olisi tällainen ainoa oikea Jumalan kirkko. Sen sijaan pyrin tuomaan esille tekijöitä ja edellytyksiä, joiden pitää täyttyä, jotta kirkko olisi Jumalan kirkko. Uskon, että hyvin monissa kirkoissa on joukko yksilöitä, jotka Jumala hyväksyy. Ongelmaksi muodostuu se, että he eivät muodosta kirkossa enemmistöä eivätkä ole sen johdossa. Tärkeä kysymys nousee esille: Jumala sanoo, että Jumalan kansan tulisi lähteä pois porttokirkosta, etteivät tulisi sen synneistä osallisiksi.

.

Mikä on kirkko?

Kreikankielessä kirkkoa tai seurakuntaa merkitsevä sana on ἐκκλησία ekklēsía. Se tarkoittaa uloskutsuttuja. Uloskutsuttuja mistä? Oman tulkintani mukaan uloskutsuttuja tämän maailman menosta, väärien jumalien palvonnasta ja oikeankin Jumalan palvonnasta silloin kun palvonta sisältää ei-raamatullisia opetuksia.

Ilm 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Ja myös:2 Kor6:17 Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 
18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.” 

Mistä Jumalan kansan pitäisi lähteä ulos, etteivät ihmiset tulisi osalliseksi hänen synneistään? Kun luemme koko 18. luvun, saamme tietää paljon lisää. Suuri Babylon on juuri kukistunut. Mikä on tämä Suuri Babylon? Ilmestyskirja kertoo, että tämän Babylonin kanssa ovat maan kuninkaatkin ’harjoittaneet haureutta’ mikä tässä kohtaa on kuvaannollinen ilmaus väärän uskonnon harjoittamisesta ja sen vallan tuomasta mahdista.

Kun Babylon tuhoutuu yhdessä hetkessä, ”maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun”. Kauppiaista todetaan, että he ”itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa”. Babylon on kaupunki: ”Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!” Keitä asuu tässä kaupungissa – kauppiaiden lisäksi? Se käy ilmi jakeesta 18:16, jossa surkutellaan tätä kaupunkia: ”Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!” – Kaupunki, joka oli puettu ’pellavaan ja purppuraan’ tarkoittaa, että kaupungissa oli runsaasti pellavaan ja purppuraan puettuja ihmisiä, tämän Babylonin porton palvelijoita.

Kysymyksessä on yksi kaupunki ja siitä käsin vaikuttava suurin kristillinen kirkko. Lähtekää ulos siitä minun kansani, sanoo Kristus Johanneksen kautta maailmalle. Tämän kaupungin ja sen suuren kirkon tuomio ja tuho tulee yhdessä hetkessä. Tästä kirkosta sanoo Ilmestyskirja: ”sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat” (18:23) ja sen syyksi katsotaan ” profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut” (18:24).

Tämä kaupunki ja sen edustama uskonnollinen maailmanmahti kuvaavat, ei ainoastaan tätä yhtä kaupunkia, vaikka se kaupunki onkin tämän porttokirkon keskus. Sen edustaman uskonnon harjoittajia ja seurakuntia on ympäri maailman. Lähtekää ulos siitä, sanoo Kristus. Se on vaikeaa, sillä kyseisellä kirkolla on raudanluja ote ihmisiin; poislähteminen on kielletty ja lähtijöitä uhataan ankarimmalla mahdollisella rangaistuksella – Jumalan yhteydestä ikuisiksi ajoiksi erottamisella. Yhtä tiukka ote seurakuntalaisiin on mm. Jehovan Todistajilla ja RCG:llä (Restored Church of God).

Jo 1500-luvun puolivälissä pyrittiin määrittelemään millaisia ominaisuuksia on Jumalan hyväksymällä kirkolla: “The marks, by which the true Church is known, are these: if the pure doctrine of the gospel is preached therein; if she maintains the pure administration of the sacraments as instituted by Christ; if church discipline is exercised in punishing of sin.” (The Belgic Confession, 1561). Reformaatioon saakka Katolinen kirkko oli yksinomaisessa valta-asemassa ja määräsi opillisesta sisällöstä ja myös sakramenteista ja kirkkokurista. Tässä artikkelissa pohdin lähinnä mitä Jumala ajattelee maailman kirkkojen varsin kirjavasta oppien sekamelskasta.

Käsitykseni mukaan kirkot pyrkivät valtaosin noudattamaan Raamatun sanaan perustuvaa oppia. Jotkut sanovat, ettei muu tule kysymykseenkään. Katoliset kirkot (Roomalaiskatolinen ja Idän kreikkalaiskatolinen) kuitenkin antavat paljon painoarvoa perinteille ja kirkon oman hallinnon määräyksille. Paavin sana painaa paljon, onhan hän ”Jumalan Pojan sijainen” – Vicarius Filii Dei – maan päällä.

Ilmestyskirjan alussa tarkastellaan nykyisen Turkin alueella olleita seurakuntia, miten he olivat lipuneet pois apostolisesta uskosta ja opetuksesta. Ilm 2:5 sanookin: ”Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta”. Lamppu ja lampunjalka kuvaa seurakuntaa ja seurakunnan statusta oikean uskon ylläpitäjänä. Jos seurakunta ei tee parannusta, se voidaan poistaa muiden seurakuntien joukosta. (Thayer’s Lexicon: to take it out of the number of churches, remove it altogether)

Epäkristillisinä kirkkoina on yleisesti pidetty mm. seuraavia: Mormoonit, Jehovan todistajat,  Adventisit, Urantialaiset. Itse olen tutustunut Jehovan todistajien oppiin viikottaisissa ”Raamatun tutkiskeluissa”. Oikeastaan näissä tilaisuuksissa tutkiskeltiin JT:ien omia kirjasia ja silloin tällöin vilkaistiin JT:ien omasta Raamatun käännöksestä, että siellä vahvistettiin kirjasten opetuksen raamatullisuus. Lopetin osallistumisen näihin tilaisuuksiin, kun huomasin kuinka tiukasti he pitivät kiinni opeistaan, joita kaikkia en suinkaan voinut hyväksyä. Heidän Raamatun tuntemuksensa oli erinomaista ja ihmisinä he olivat kyllä esimerkillisen hyväntahtoisia ja pyrkivät siihen, että heidän keskinäinen rakkautensa vallitsisi seurakunnan kokoontuessa.

Katolisesta kirkosta olen kirjoittanut oman artikkelin. Heidän oppiinsa sisältyy niin monia Raamattuun perustumattomia opinkappaleita, etten voi pitää heidän oppiaan Raamatun mukaisena. Tämähän on tärkein kysymys sen ymmärtämiseksi, hyväksyykö Jumala kirkon omakseen.

.

Mitä meidän on uskottava Raamatun mukaan?

Tämä on tiivistetty aika hyvin Apostoliseen uskontunnustukseen. Se onkin vanhin uskontunnustus läheltä apostolista aikaa. Myöhemmissä tunnustuksissa mennään yli Raamatun sanan. Esimerkiksi Athanasioksen tunnustus, jossa edellytetään uskovien tunnustavan Isän ja Pojan ja Pyhän hengen yhdenvertaisen jumaluuden sillä seuraamuksella, että he muutoin menettävät mahdollisuutensa pelastua.

Jeesuksen asema onkin keskeinen opillinen kiistakysymys. Olen siitä kirjoittanut näillä sivuilla eri artikkeleissa. Se on Raamatun mukaan varmaa, että Jeesus on Jumalan ainosyntyinen Poika. Myös on varmaa, että Jeesus on Herra ja Kristus, koska Isä Jumala on hänet sellaiseksi tehnyt. Raamattu ei missään sano suoraan, että Jeesus ja Pyhä Henki olisivat Jumaluudessa tasavertaisia Isä Jumalan kanssa.

Kristityissä seurakunnissa onkin tästä oma mielipiteensä. Se ei kuitenkaan saa olla tuomitseva niitä kohtaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta tasavertaiseksi Jumalaksi Isän ja Pyhän hengen kanssa, vaan tunnustavat Jeesuksen vain Jumalan ainosyntyiseksi pojaksi. Raamattu kieltää uskovia lausumasta kadotustuomiota kenellekään. Se on Jumalan ja Kristuksen asia.

1 Joh 4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 4:2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta.

Maailmassa on lukuisia kirkkokuntia, joilla jokaisella on omat uskoon liittyvät varmat opinkappaleet. Ne ovat useinkin vastakkaisia toisten kirkkojen näkemyksiin. Selvää on, että kaikki eivät voi olla oikeassa. Miten Jumala suhteutuu erilaisiin näkemyksiin? Olenkin eräässä artikkelissani kysynyt, miksi Jumala ei antanut meille täysin yksiselitteistä Raamattua? Varmasti hän olisi osannut laittaa profeettojensa suihin niin selvät sanat, ettei tulkintaongelmia olisi tullut. Muuta selitystä en ole keksinyt kuin sen, että Jumala haluaa ihmisten ponnistelevan ja tutkivat Raamattua totuuden löytämiseksi. Ihmisten tulee olla kärsivällisiä toisenlaisia mielipiteitä esittäviin, eikä suinkaan kirota teitä syvimpään helvettiin.

Paavali puhui Jumalan seurakunnista, nykyisen Turkin alueella sijaitseville seurakunnille lähettämissään kirjeissä. 2 Tes 1:4 ”niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä”. Eräät kirkot ovat ottaneet kirkkonsa nimeen ”Church of God” liitteen ja vakuuttavat noudattavansa apostolista opetusta. Hyvä jos näin olisi.

 

Väärästä kirkosta ja sen opista

1 Tes 5:21 ”mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on”. Jumalan tarkoitus on, että ihminen etsisi totuutta, tutkisi mitä eri opinsuunnat tarjoavat ja että ihminen perustaisi uskonsa monipuoliseen tietoon ja viimein vakaumukseen oikeasta opista. Jos ihminen jo kasteesta lähtien sidotaan tiettyyn kirkkoon ja sen oppirakenteeseen, tällainen totuuden etsiminen ei ole mahdollista. Siksi ihmisille sanotaankin: Lähtekää ulos siitä ettette tulisi sen synneistä osallisiksi.

Voidaankin kysyä, onko mahdollista elää Jumalan tahdon mukaisesti ja samanaikaisesti olla tällaisen kirkon jäsen, jonka oppi ei ole Raamatullista? Tulkitsen Raamatun kehotuksen poislähtemiseksi annetuksi juuri sen vuoksi, että jos saatanalle antaa pikkusormen, se vie koko käden. Ei ole kuitenkaan minun asiani hätistellä ihmisiä pois kirkosta, jonka he uskovat olevan Jumalan hyväksymä. Olen tavannut monia tällaisia ihmisiä, mm. Jehovan todistajia, ja uskon, että he ovat täysin vilpittömiä uskossaan.

Entäs sitten kun oikea totuus ja oikea kirkko on löytynyt? Joh 17:14: ”Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta ole. 2 Tim 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Ja vielä: Room 8:8 Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu”. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. – Em. jakeet osoittavat, että totuuden valitseminen ja sitä elämässään noudattaminen ei suinkaan ole helppoa. Usein on niin, että pienet kirkot ovat ehdottomia oman oikeaksi väittämänsä opin noudattamisen suhteen. Isoille useinkin riittää, että ulkoisesti noudattaa kirkon ohjeita.

Alkuseurakunnasta kerrotaan Raamatussa Apt 2. luvussa:

2:42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
44 Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

1 Kor 12:11 Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.
12:12 Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;
12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä. – Jumala haluaa nähdä oman kirkkonsa jäsenet ikään kuin yhtenä ruumiina yhdessä Hengessä kastettuina.

Ehkäpä tulemme näkemään jotain tämän kaltaista viimeisinä päivinä: 2:17 ’Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. 2:21 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’

.

Hajaannus ja sen torjuminen

Valtakirkot tulkitsevat Kristuksen ruumiin merkitsevän eri puolella sijaitsevia seurakuntia. Ekumeeninen liike pyrkii yhdistämään uskontojen opetukset ja seurakunnat. Miten tällainen voi menestyä? Raamatun Jumala on tarkka oikeasta opista eikä suvaitse vääriä opetuksia, ei edes perinnäissääntöjen noudattamista ennen Hänen sanansa opetusta.

Efesolaiskirjeessään Paavali sanoo 4:14 ”ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on”.

Raamattu pyrkii kaikin tavoin kannustamaan seurakunnan jäseniä rakentumaan rakkaudessa, välttäen kaikenlaisia opintuulia, häneen, joka on seurakunnan pää – Kristukseen.  2 Kor 11:4 varoittaakin: ”Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte”. – Raamatullinen ajatus, että olisi vain yksi kirkko (seurakunta), jonka pää on Kristus, on kaunis ajatus. Miten on käynyt? Kristillisiä kirkkoja on tuhansia ja kaikki eivät suinkaan ole opillisesti yhtä mieltä. Katolinen kirkko on ankaran hierarkkisen rakenteensa avulla pystynyt paremmin pitämään ympäri maailmaa jakaantuneet seurakuntansa paavillisessa komennossa. Hajaannus alkoi jo Paavalin aikana. Seurakunnan jäsenet tunnustautuivat olevan 1:12 … ”Minä olen Paavalin puolta”, toinen: ”Minä Apolloksen”, joku taas: ”Minä Keefaan”, joku vielä: ”Minä Kristuksen.” Tuohtuneena Paavali sanookin aivan oikein: 1:13 ”Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen?” – Täytyy todeta, että kaikesta huolimatta Paavali onnistui pitämään seurakunnat yhden pään – Kristuksen – alaisuudessa paremmin kuin tänä päivänä. Paavalin aikaan yhteydenpito oli hankalaa ja kirjeen perillemenoon kului kuukausia, kun tänä päivänä olisi mahdollista viestittää reaaliajassa.

Seurakuntien opillinen hajaannus ilmenee mm. jakeesta Roomalaisille: 16:17 ”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä. 18 Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet”.

.

Mitä Jumala ajattelee näistä kirkoista?

1 Tes 5:21 ”mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on”; Tätä voisi pitää hyvänä ohjeena kristityille, jotka miettivät mihin kirkkoon liittyisi. Sen sijaan, että liittyisi vuoron perään eri kirkkojen jäseneksi ja näin koettelisi kaikki kirkot, voisi koetella -sanan sijaan sanoa: tutkikaa kaikkien kirkkojen opit ja valitkaa se, jonka oppi on mahdollisimman lähellä apostolista opetusta.

Jeesus opetti Mat 11:28-30: Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. 
29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 
30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.

Seuraavassa käyn lävitse muutamia kirkkoja siitä näkökulmasta miten tarkasti kukin seuraa opetuksessaan Jeesuksen ja apostolien opetusta sekä onko kyseisen kirkon toimintaan osallistuminen Matteuksen välittämän Jeesuksen lupauksen (jae 30) mukaista

 

Katolinen kirkko.

Jo katolisen kirkon lähtökohtakin on vääristelty. Sanoessaan Pietarille, että ”tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni”, Jeesus ei kalliolla tarkoittanut Pietaria. Varhainen kirkko oli joukko seurakuntia nykyisen Turkin alueella ja Lähi-Idässä. Kun seurakuntien jäsenmäärä kasvoi, tuli tarpeelliseksi luoda näille seurakunnille yhteinen johto; muodostui ’katolinen’ kirkko eli yhteinen kirkko. Se omi itselleen Pietarista johdetun oikeutuksen tulla koko kristikunnan kirkoksi. Se nimitti piispoja ja paaveja Pietarin seuraajiksi; Pietariahan katolinen kirkko on pitänyt ensimmäisenä Rooman piispana.

Katolisen kirkon oppiin sisältyy monia ei-Raamattuun pohjautuvia ja jopa pakanuudesta peräisin olevia oppeja. Joitakin näistä olen käsitellyt erillisessä artikkelissa.

.

Protestanttiset kirkot

Katolisen kirkon oppia ja erityisesti anekauppaa ja paavin asemaa vastaan syntyi 1500-luvulla uskonpuhdistus eli reformaatio. Sen aloitti Wittenbergin yliopiston professori Martti Luther naulaamalla kuuluisaksi tulleet 95 teesiä kirkon oveen. Luther ei ollut ainoa, eikä edes ensimmäinen, joka ryhtyi puhdistamaan uskoa katolilaisesta vääristyneestä opista ja kammottavista käytännöistä. Englannissa vaikuttanut John Wycliffe vastusti paavin valtaa, pyhimysten palvontaa, pappien selibaattia. Katolinen kirkko tietystikin vastusti Wycliffen teesejä harhaoppisena ja kirkolliskokous julisti vuonna 1415 hänet harhaoppiseksi. Joitakin vuosia myöhemmin katolinen kirkko kaivatutti hänen luunsa  haudasta ja poltatti ne. Tuhkat heitettiin jokeen.

Reformaatio oli oikealla asialla, mutta heidän työnsä jäi puolitiehen. Seurauksena oli katkeria sotia, joiden lopputuloksena katolinen maailma jäi katoliseksi, eivätkä siitä irtautuneiden protestanttisten maiden kirkot nekään kaikilta osin ole saavuttaneet Raamatun mukaista uskonelämää.

Evankelis-Luterilainen kirkko on tänä päivänä kuin Laodikean seurakunta, jota Kristus kuvaa sokeaksi (tarvitsee silmävoidetta) ja josta puuttuu uskonnon into (ei ole kylmä eikä kuuma). Oksentaako Kristus ainakin osan tähän ryhmään kuuluvista kirkoista pois suustaan? Ovatko nämä seurakunnat tulleet liian virastomaisiksi, joiden Jumalan palvelukset ovat kaavamaisia, joissa ei julisteta Jumalan valtakunnan tulemista?

Kirkon tehtävä on opastaa ja johdattaa sen jäsenet Jumalan valtakuntaan. Sen vuoksi kirkon oppi ei saa poiketa Raamatussa julistetusta opista, joka selkeästi sanoo minkälaiset ihmiset eivät voi periä Jumalan valtakuntaa:

1 Kor 6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, 
6:10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

6:19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? 
6:20 Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.

Nykyiset isot kirkot ovat useinkin välinpitämättömiä seurakuntalaistensa elämästä. Jokainen saa olla sellaisena kuin on. Erityisesti evankelis-luterilaiset kirkot ovat välinpitämättömän vapaamielisiä. Seinät ovat leveällä ja katto korkealla. Välistä tuntuu siltä, että synnissä elävät saavat olla rauhassa, mutta ne, jotka haluavat vaalia apostolista uskoa kirkossa, ovat lähinnä vain siedettyjä häirikköjä. Tällaisia kysymyksiä ovat kirkkoon tuoneet kysymykset mm. naispappeuden vastustamisesta, samaa sukupuolta olevien vihkimisestä avioliittoon ja yleensäkin homoihin suhtautumisesta.

1 Kor 14:35 Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. 1 Tim 2:12 ”mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa”. – Onko niin, että tämä ja muut jäljempänä seuraavat käyttäytymisohjeet oli tarkoitettu vain kaksituhatta vuotta sitten eläneille ihmiselle. Nykyajan ihmisethän elävät aivan eri maailmassa ja heitä eivät koske nämä muinaiset Raamatun antamat ohjeet. Niinkö? Toisaalta on niin, että Jeesuksen aikaan oli seurakunnassa mukana useita naisia, joilla oli merkittävä rooli seurakunnassa eivätkä he suinkaan olleet kotiin jätettyjä. Paavalikin lähetti kirjeissään terveisiä heille ja tällä tavoin osoitti arvonantoa naisia kohtaan.

1 Tim 1:10 (Biblia 1776) Huorintekiöille, miesten kanssa makaajille, ihmisten varkaille, valehtelijoille, valapattoisille, ja mitä muuta senkaltaista sitä terveellistä oppia vastaan on: 

3 Moos 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus. 
3 Moos 18:23 Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys.
Gal 5:19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
Gal 5:20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, 
Gal 5:21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 
Gal 6:7 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. 
Efe 5:5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. 
Kol 3:5 Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, 
Kol 3:6 sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, 
Heb 12:14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; 
Heb 13:4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. 
Ilm 22:15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. 

Yllä on lista kauheuksista, joista Raamattu varoittaa seurakuntalaisia. Ei kirkkokaan näitä hyväksy, mutta se on usein hiljaa eikä puutu siihen mitä seurakunnassa tapahtuu. Jumalan tosi kirkko ei saa sietää ja hiljaisesti hyväksyä näitä Raamatun vastaisia käyttäytymisiä, joista osa oli tuttua jo Mooseksen aikana.

.

Jehovan todistajat (Watchtower Bible & Tract Society)

Jehovan todistajat tunnistetaan helposti siitä, että he kiertävät ovelta ovelle tarjoutuen suorittamaan huoneistossa asuvien kanssa Raamatun tutkiskelua. Jeesus kuitenkin antoi toisenlaisen ohjeen evankeliumin saarnaamisesta; evankeliumia piti julistaa julkisesti ja avoimesti. Julistajat saivat kyllä majoittua heidät vastaanottaneeseen perheeseen ja nauttia sen vieraanvaraisuudesta, mutta kuten Luukas opasti: 10:7 ”Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon”.

Jehovan todistajille Jumalan valtakunnan julistaminen on tärkeä osa heidän toimintaansa. Jehovan todistajien opissa on paljon muiden kirkkojen opista poikkeavia kohtia. Ehkä silmiinpistävin on, että Jeesus ei ole Jumala, hän on Jumalan poika, joka alunalkaen oli Arkkienkeli Mikael. Suuri yleisö tietää lisäksi, että Jehovan todistajat eivät hyväksy verensiirtoja, vaikka potilas olisi vaarassa kuolla. Aikoinaan tutkin tätä Raamatun kohtaa, joihin he viittaavat: kaikki kohdat Raamatussa, joissa puhutaan verestä, koskevat sellaisen ruuan syöntiä, jossa on käytetty verta. Tämä sen tähden, koska eläimen sielu (eli sen elämänvoima) on veressä. Apostolien teoissa annetaan ohje vereen suhtautumisesta: 15:20 ”vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. 15:29 että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!”  – Ohjeet liittyvät sellaisen lihan syömiseen, josta verta ei ole laskettu pois.

Olen pari kertaa osallistunut Nisankuun 14. päivänä järjestettävään Kristuksen muistojuhlaan ja siinä jaettavaan ehtoolliseen. Ehtoollismalja sekä ehtoollisleivät kiertävät osallistujalta toiselle, mutta viiniä tai leipää eivät osallistujat saa nauttia; se on tarkoitettu vain niille, jotka uskovat kuuluvansa 144.000 nk. pieneen joukkoon. Tämän pienen joukon määrä on täyttynyt jo ajat sitten ja joukon jäsenet kuolleet eikä sen vuoksi uusia jäseniä voida lukea tähän joukkoon – eikä kukaan muu siis saa nauttia Herran ehtoollista.

Erikoinen tulkinta Jeesuksen ehtoollisen asettamissanoista: 1 Kor 11:25 ”Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: ”Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. 26 Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee”. – Jeesus toki osoitti siinä tilanteessa sanansa apostoleille, mutta hän ei mitenkään rajoittanut sanomaansa vain joihinkin valittuihin. ”Niin usein kuin te…” viittaa yksinkertaisesti vain kaikkiin uskoviin, jotka kokoontuvat muistamaan Herran kuolemaa. Jeesus vielä täsmensi: 11:28 ”Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta”.   Ehtoollinen on tämän Jeesuksen lausuman mukaan tarkoitettu kaikille ihmisille, sen jälkeen kun hän on ’koetellut itseään’.

Kirkon johto on jäsentensä palvelija ja sen tulee olla niin kuin Kristuksen, nöyrä ja vaatimaton. Jehovan todistajien entinen johtaja rakennutti valtavan hienon kartanon Jeesukselle hänen toisen tulemisensa asunnoksi, mutta kun tätä ei tapahtunut, hän ottikin sen omaksi asunnokseen.

.

Mormonit (The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints

Kotiini tuli käymään kaksi nuorta miestä tummissa puvuissa ja salkut kainalossa. Kertoivat olevansa seurakunnan vanhimpia. Ymmärsin, että heidän uskonelämäänsä kuului osallistua ulkomailla tapahtuvaan lähetystyöhön tietyksi aikaa. Eräs tällaisen nuoren miehen äiti kertoi olevansa onnellinen, kun hänen poikansa oli ehtinyt ennen ulkomaiselle komennukselle lähtöä nähdä viimeisimmän Star Wars elokuvan (koska sitä ei varmaankaan saisi katsoa ulkomaisen komennuksen aikana).

Mormoonit tunnetaan erityisesti siitä, että he ovat olleet moniavioisia, mikä tämän päivän yhteiskunnassa on kielletty. Toinen seikka on, että vaikka he pitävät Raamattua arvossa, tärkeämpi kirja heille on ”Mormonin kirja”.

.

Restored Church of God

Kuka uskova haluaisi uskoa mielessään, että hänet on pettänyt uskonnollinen huijari ja väärä profeetta, joka kaiken lisäksi väittää olevansa Jumalan Apostoli tai Jumalan Profeetta. Hänen edustamansa kirkko on ainoa Jumalan hyväksymä kirkko, jonka opetus on absoluuttisen totta.   

Tällaisia ajatuksia tuovat esille näillä sivuilla RCG:stä erkaantuneet RCG-kirkon edeltäjän Herbert W. Armstrong’in ja David Pack’in menettelytapoihin kirkon perustamiseen ja uskonnolliseen sisältöön pettyneet; mm. ison joukon perusteettomia profeetallisia ennustuksia tehneet johtajat. Mistä tunnistaa kirkon, joka ei ole Jumalasta? Aivan varma keino on tutkia, onko kirkon johtohahmo syyllistynyt ennustusten tekemiseen, jotka eivät ole toteutuneet, vaikka ko. henkilö sanoo niiden olevan peräisin Jumalasta. HWA esitti tällaisia ennustuksia n. 200 kpl vuosien ja vuosikymmenien aikana.

Samanlaisiin ennustuksiin, jotka eivät ole lähtöisin Jumalasta, ovat syyllistyneet myös Jehovan todistajat. Yleensä heidän ennustuksensa ovat koskeneet Jeesuksen toisen tulemisen aikataulua. Viimeisen tiedossa olevan ennustuksen mukaan Jeesuksen piti tulla vuonna 1975. Tämä aiheutti valtavan riemun jäsenistön keskuudessa. Jehovan todistajista monet myivät omaisuutensakin voidakseen niillä varoilla kustantaa elantonsa sinä aikana, kun he työnsä lopetettuaan saarnasivat Jumalan valtakunnan tulemista Jeesuksen kuninkuuden alaisena. Kun tätä ei tapahtunut, Jehovan todistajain ylin johto vetäytyi kaikesta vastuusta, vaikka olivat olleet mukana ennustuksen julkistamista kannattamassa. Tapahtuma osoittaa kuitenkin kuinka omistautuneita Jehovan todistajien jäsenet ovat kutsumukselleen ja toisaalta, miten heidän kirkkonsa johto ei kanna vastuuta vääristä ennustuksista.

Tietenkin on tarpeellista tutkia oppia, onko se Raamatun mukaista. Tässä on tietysti se ongelma, että opin sisällöstä ollaan niin montaa mieltä. Onko Jumala kolmen persoonan muodostama yksi Jumala, vai onko meillä vain yksi Jumala niin kuin mm. juutalaiset ovat uskoneet kautta aikain ja Jehovan todistajat uskovat tänä päivänä, vai onko meillä kaksi Jumalaa Isä Jehova ja Poika Jeesus – niin kuin RCG-kirkko uskoo? 

On myös syytä tarkastella kirkon johtoa. WCG:n edellinen johtaja Herbert W. Armstrong  osoittautui vääräksi profeetaksi ja vääräksi Eliaaksi. RCG:n johtaja David C Pack ei saa sen parempaa todistusta ainakaan niiltä kirkon jäseniltä, jotka petyttyään tämän kirkon oppiin ja sen johtajiin, ovat antaneet todistuksen RCG:n epäkristillisestä opista ja jäseniin kohdistuvasta painostamisesta.

RCG:llä on mielenkiintoinen tulkinta Israelin kadonneista heimoista: nämä heimot löytyvät eri kansakuntien joukosta tämän päivän maailmasta. USA ja Britannia ovat osa Israelia, yksi sen kadonneista heimoista. Myös Suomalaiset ovat osa Israelin kadotettuja heimoja, jotka nyt asuttavat tätä pohjoista maata. Asiassa on ainakin sellainen kiinnostava pohdinnan aihe, että mitä on tapahtunut näille Israelin kadonneille heimoille. Ovatko ne sulautuneet pakanalliseen maailmaan ja menettäneet puhtaan juutalaisuutensa? Mutta, miten USA saattaisi olla jonkin kadonneen heimon jälkeläinen? USA:han on muuttanut siirtolaisia kymmenistä maista eikä puhdasta USA-laisuutta ole olemassakaan rodullisessa mielessä (paitsi alkuasukasheimojen osalla). En tiedä miten David Pack perustelee villin oppinsa, vaikka siitä hän on kirjoittanut kirjankin. On ollut muuta ikään kuin tärkeämpää luettavaa.

Matteus todistaakin, että lopun aikoina nousee monia vääriä profeettoja: 24:11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 
Mat 24:24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. 
Apt 20:29 Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä.

Kun tutustuu näihin ihmisten kirjoittamiin omakohtaisiin kokemuksiin uskonnon varjolla tehdyistä julmasta kohtelusta ja taloudellisesta riistosta, voi vain todeta, että Raamattu osasi varoittaa tällaisesta jo kaksituhatta vuotta sitten. En osaa sanoa kuinka paljon tällaista tapahtuu Jehovan todistajien ja RCG:n ulkopuolella. Uskonnollisella organisaatiolla on suuri valta ja tiukka ote jäseniinsä; esiintyväthän he Jumalan edustajina ja jäsenet uskovat heidän pelotteluunsa helvetin tuliseen järveen joutumisesta jos he lähtevät pois siitä kirkosta, johon he ovat liittyneet ja johon heidät yleensä on myös kasteella sitoutettu. Jos olet kastettu RCG:n jäsen ja eroat kirkosta tai sinut erotetaan, sinulla ei RCG:n opin mukaan ole mahdollisuutta pelastukseen. Selityksenä on, että et ole koskaan saanut Pyhän hengen lahjaa, koska sen saa vain Jumalan yhden oikean kirkon kautta, jossa Jeesus Kristus työskentelee ja se kirkko luonnollisesti on RCG. Jos et kadu ja pääse takaisin, joudut kärsimään tulevan ahdistuksen aikana, kun kirkon jäsenet viedään turvaan ja tietysti viimeisellä tuomiolla huomaat joutuneesi helvetin tuliseen järveen.

.

Yhtenäisyyden varjeleminen

Room16:17 Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä. 

Tiit 3:10 Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti,            

11 Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.
12 Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella?
13 Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. ”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.”

Jo Paavalin aikoina kiinnitettiin huomiota seurakunnan yhtenäisyyteen ja nähtiin ne vaarat, jotka uhkasivat seurakuntaa, jos siinä pääsisi pesiytymään opillista erimielisyyttä. Ei ainoastaan opillinen erimielisyys ollut uhkatekijänä, vaan myös seurakuntalaisten käytöstavat. Roomalaisille Paavali kirjoittaa, että seurakuntalaisten on vetäydyttävä pois sellaisista, jotka saavat aikaan erimielisyyttä tai muutoin pahennusta. Harhaoppisia tulee karttaa, samoin muita synnintekijöitä kuten huorintekijöitä, ahneita, epäjumalanpalvelijoita, pilkkaajia, juomareita… Näiden kanssa ei saisi seurustella eikä edes aterioidakaan. ”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha”. Myös 2 Tes 3:6 opastaa: ”Mutta Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meiltä saaneet”.

.

Millaisen kirkon Jumala haluaa?

Jumala haluaa kirkon olevan yhtenäinen, ei hajaantunut ja ristiriitaisten oppien riivaama. 1 Kor 14:33 ”sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa”. ”… säädyllisesti ja järjestyksessä.” (14:40). Paavali korostaakin Filippiläiskirjeessään 1:27 Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti … että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta, … että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. (2:2)

Pienet uskonnolliset yhteisöt ovat useinkin paljon tarkempia varjelemaan opillista puhtauttaan sekä seurakuntalaisten moitteetonta käytöstä. Erityisesti Jehovan todistajat ja RCG ovat olleet esillä karsiessaan pois seurakuntalaiset, jotka poikkeavat johdon vahvistamista opillisista raameista. ”Karttaminen” on viety pitkälle; erotetun kanssa ei saa olla yhteydessä, ei edes lähimmät sukulaiset. Karttamista perustellaan Raamatun ohjeilla, ettei ko. henkilön kanssa seurustella, ei edes syödä yhdessä.

Raamattu tosiaankin kehottaa poistamaan seurakunnasta sellaiset, jotka eivät noudata johdon kehotuksia opillisen puhtauden ja hyvän käytöksen suhteen. Mutta, eikö riittäisi, että ko. henkilö vain erotettaisiin seurakunnasta? Ystävällinen tervehtiminen ja keskustelu voisi johtaa toivottuun muutokseen eikä tarvitsisi täydellisesti katkaista normaaleja ihmisten välisiä kohteliaan kanssakäymisen muotoja.

Kirkon johto saattaa määrätä seurakuntalaisten noudatettavaksi käytöstapoja, joilla ei ole Raamatullista perustaa. Esimerkiksi Jehovan todistajat kielsivät 1970-luvulla jäsentensä tupakanpolton. Jos ei 6 kuukauden kuluessa päässyt eroon tupakanpoltosta, jäsen erotettiin. Viiniä ja muuta alkoholia saa kyllä käyttää kohtuudella. Lestadiolaiset ovat päinvastaisella linjalla: tupakkaa saa polttaa, myös nuoret, mutta alkoholi on kielletty kaikilta. Kun kerran kysyin eräältä Jehovan todistajalta miksi tupakanpoltto on kielletty, sain vastakysymyksen ”eikö sinusta tupakanpoltto olekaan epäterveellistä”? Olisin edellyttänyt Raamatullista perustelua. Epäterveellistähän se kyllä on. Raamattu ei kuitenkaan perusta oppia terveysnäkemyksiin. ”Se ei saastuta mikä menee suusta sisään; vaan mikä suusta käy ulos” (Mat 15:11).

Kristuksella oli sanoma Vähä-Aasian seurakunnille. Kristuksen moitteita ja kiitoksia on Johanneksen kautta tallennettu Ilmestyskirjaan. Viimeisenä seurakuntien listassa on Laodikean seurakunta:

3:14 Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku: 
15 Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava
16 Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. 
17 Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. 
18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit
19 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. 
20 Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. 
21 Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa.

Kristus halusi, että Jumalan seurakunnassa uskovat eivät olisi välinpitämättömiä, vaan olisivat ”palavia”.

Laodikean seurakunta piti itseään rikkaana, joka ei tarvinnut mitään. Kristus kuitenkin totesi asian olevan aivan päinvastoin, sanoen ”sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston”. Hän kehotti ostamaan ”silmävoidetta” jotta näkisi. Kristuksella on kuitenkin lupaus annettavana: Jos joku kuulee hänen äänensä ja ”avaa ovensa” hänelle, Kristus käy sisälle ja ”aterioi” hänen kanssaan. Kristus nuhtelee ja kurittaa niitä, joita hän pitää rakkaina. Ja suurin lupaus: joka voittaa saa istua Kristuksen kanssa hänen valtaistuimellaan.  – Tässä Ilmestyskirjan kohdassa on paljon symboliikkaa: Valtaistuimella istuminen taas tarkoittaa mahdollisuutta osallistua Kristuksen tuhatvuotisen valtakunnan johtamiseen. ’Silmävoide’, ’avata ovi Kristukselle’, ’aterioida’: Silmävoiteen ostaminen tarkoittanee tiedon hankkimista totuuden näkemiseksi. Oven avaaminen Kristukselle merkitsee Kristuksen vastaanottamista sydämeensä. Aterioiminen tapahtui tuohon aikaan asettumalla lepoasentoon; Kristus tarjoaa vastaanottajalle levon ja rauhan. Joh 14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Matthew Henry käyttää kommentaarissaan sanontaa ” Christ and his repenting people will enjoy pleasant communion with each other”. Pleasant  Communion on mielestäni tulkittava miellyttäväksi kanssakäymiseksi. ”Aterioiminen” voi toki tarkoittaa normaalia syömistä, mutta tässä kohdin sillä on toisenlainen merkitys.

Johannes kuvaa tätä kanssakäymistä, yhteistä eloa, sanoen: me [Jumala ja Kristus] tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. –Silloin ihmisen olotila on mahdollisimman levollinen ja onnellinen, kun hänellä on yhteys Jumalaan ja Kristukseen. Jesaja puhui myös tästä yhteydestä sanoen 58:9: Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa, sinä huudat, ja hän sanoo: ”Katso, tässä minä olen.” Ja 65:24 ”Ennenkuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen”.

Eivätkö uskovat ihmiset pane merkille kristikunnan hajaantumista tuhansiin ja tuhansiin kirkkokuntiin? Se ei ole Jumalan tarkoitus. Ei saatanakaan ole hajaantunut, se on täysin yhtenäinen. Miksi kristikunta sitten on tukkanuottasilla keskenään; jopa uskonsotia –pitkiä ja verisiä – on käyty.

.

Ruoki minun karitsoitani

Joh 21:15 Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä?” Hän vastasi hänelle: ”Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Hän sanoi hänelle: ”Ruoki minun karitsoitani (lampaitani)”(Joh 21:15-17). – Miksi Jeesus kysyi samaa asiaa kolmeen kertaan? Siksi koska se oli niin tärkeää. Tämä karitsoiden/lampaiden ruokinta on kuvaannollinen ilmaus henkisen ruuan tarjoamisesta Jumalan seurakunnan jäsenille.

Seurakunnan johdon velvollisuus on paitsi tarjota seurakunnalle henkistä ruokaa, myös vaalia seurakuntaa niin, että sen keskuudessa vallitsee keskinäinen rakkaus. Myös opillinen yhtenäisyys on tärkeää; jos seurakunnassa on erilaisia opillisia ryhmiä, ei seurakunta pysty olemaan Jumalan seurakunta. Tämän vuoksi johdon on erotettava ne jäsenet keskuudestaan, jotka eivät pysy yhtenäisessä opetuksessa vaan hajottavat seurakuntaa eri suuntiin.

Asia voidaan nähdä myös toisin päin: jos seurakunnan opillinen linja ei ole Raamatun mukainen, on jäsenen meneteltävä niin kuin 2 Kor 6:17 kehottaa: ”Sentähden, lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani 18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias.” Näin menettelivät ne juutalaiset, jotka erosivat juutalaisesta seurakunnasta tullakseen kristityiksi. Myös ne pakanat, jotka aikaisemmin olivat palvoneet epäjumalia, erosivat vanhasta ja liittyivät uuteen apostoliseen seurakuntaan. Näin menettelevät tänä päivänä ne kristityt, jotka katsovat, ettei heidän oma seurakuntansa noudata Jeesuksen ja apostolien opetusta ja saarnaa oikeaa evankeliumia. Ilm 18:2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. 
3 Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta.” 
4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.

Olen pannut merkille, että on paljon sellaisia kristittyjä, joiden kristillisyys on vain sitä, että heidät on kastettu lapsena. On satoja miljoonia kristittyjä, jotka eivät rakasta totuutta sen vertaa, että varmistuisivat siitä, että heidän kirkkonsa opetus on Raamatun mukaista. He kyllä ottavat osaa jumalanpalveluksiin, tekevät ristinmerkkejä, rukoilevat pyhimyksiä jne. Vaimoni kanssa seurasimme italialaista TV-sarjaa katolisesta papista, joka avusti poliiseja riskosten selvittämisessä ja muutoinkin oli esimerkillinen kirkon pappi. Hän ei kuitenkaan näe mitään väärää rukoillessaan neitsyt Mariaa tai pyhimyksiä tai kertoessaan kuolevalle ihmiselle, että hän pääsee suoraan taivaaseen. Saatanan nerokas systeemi toimii; Saatana yhdistää Raamatun totuuteen omat valheensa ja kaikki nielaisevat sen täytenä totena.

Tämän luvun alussa kuulemme enkelin julistavan ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon” ja vähän myöhemmin Johannes kuulee toisen äänen ”Lähtekää siitä ulos..” Tämä herättää kysymyksiä: Mihin ajankohtaan tämä julistus viittaa? Viittaako Ilmestyskirjan kehotus Johanneksen aikaiseen kirkkoon vai koskeeko se myös nykypäivän kirkkoja? Johannes näki näkynsä joitakin vuosikymmeniä Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Sen aikaiset kirkot (seurakunnat, assemblies) olivat hajallaan ja pieniä. Niissä oli kuitenkin voimakas apostolinen henki ja kirkon jäsenet odottivat hartaasti kuulumisia apostoleilta. Oppi ei ollut kovinkaan pahasti hajautunut. Silloin ei edes ollut olemassa katolista kirkkoa, vaan se oli vasta kehittymässä. Ei ollut sellaista suurta porttoa, jonka kanssa maailman johtajat olivat yhteydessä. Tulkitsen sen viittaavan lopun aikaankun Suuri Babylon on kukistunut. Tämähän ei vielä ole tapahtunut. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö olisi sopivaa lähteä ulos tästä väärästä, mutta mahtavasta kirkosta. Tämän päivän maailmasta löytyy tämä porttokirkko edelleenkin ja siinä on yli miljardi jäsentä.

Toinen kysymys: tässä väärässä kirkossa on hyvääkin, mitä Jumala arvostaa. Enkö voisi pysyä tässä kirkossa ja pitää huolta siitä, että en ottaisi osaa mihinkään Raamatun vastaiseen toimintaan. Tällainen ajatus on ymmärrettävää. Kuitenkin, Raamattu varoittaa, että pysymällä tässä porttokirkossa voi tulla osalliseksi sen synneistä ja tulet osalliseksi sen vitsauksista.

Olen itsekin kokenut tämän ongelman kun noin viisikymmentä vuotta sitten erosin kirkostani. En ole löytänyt Jumalan kirkkoa omasta maastani. Netin kautta olen kuitenkin tutustunut virallisen kirkon ulkopuolella toimivaan ’fellowship’iin’, jonka ajatuksena on palauttaa apostolinen usko. Sen kantavana ajatuksena on: meillä on vain yksi Jumala, joka antoi ainoalle pojalleen tehtäväksi Jumalan valtakunnasta sekä pelastuksen evankeliumisesta julistamisen.

image_pdfimage_print