Raamatun numerollisuus

Raamatun numerokoodi

Onko Raamattu todella Jumalan sanaa? Siihen sisältyy keskeisesti tieto Raamatun jumalallisesta numerollisuudesta. Se ei tarkoita mitään pakanallista numeromystiikkaa. Tämän voimallisen Raamatun numerollisuuden todettuani uskon, että koko Raamattu on Jumalan sanaa, vaikkakin kirjoitusvälinettä on pitänyt kädessään ihminen. Niin tarkasti Jumalan sanaa, että yhdenkin kirjaimen muuttaminen alkutekstistä, rikkoo tämän jumalallisen numerokoodin. Näin on kuitenkin päässyt käymään: virheitä on voinut sattua jäljennettäessä, joko tahattomasti tai tietoisesti on tehty virheitä, jopa lisäyksiä. Tuhansista säilyneistä tekstikappaleista on kuitenkin rekonstruoitu melko hyvin alkuperäistä vastaava Raamatun teksti.

Raamattu kehottaa meitä kiinnittämään huomiota myös opin oikeellisuuteen. Yleensähän ihmiset eivät vaivaa päätään opillisilla kysymyksillä, vaan kulkevat massan mukana. Arthur Schopenhauer kirjoitti 1800-luvun alkupuolella: Ei ole mitään mielipidettä, vaikka kuinkakin absurdia, jota ihmiset eivät olisi valmiita hyväksymään, jos he vakuuttuvat, että se on yleisesti hyväksytty.

 

Raamatun numerollisuus

Keräämäni ja näihin kirjoituksiin itselleni jatkotutkimuksia varten jäsentämäni muistiinpanot voivat toimia avuksi myös lukijalle. Jatkankin totuuden etsimistä ja saatan kirjoittaa uusistakin aiheista tai korjata näkemystäni vanhoista kirjoituksistani, jos se osoittautuu Raamatun todistuksen perusteella aiheelliseksi. Kreikassa, lähellä Tessalonikaa Bereanissa oli ihmisiä, jotka Paavalin opetuksia kuultuaan, itse varmistivat kirjoituksista oliko asia niin kuin Paavali oli opettanut. Tällaiseen tutkimiseen Raamattukin kannustaa. Lähes joka kodissa on Raamattu, mutta onko sitä edes avattu sen jälkeen kun pappi sen vihkimisen jälkeen antoi? Nykypäivänä on myös internetin kautta saatavissa paljon apuneuvoja Raamatun tutkimiseen. Kirkkojen johto saattaa nähdä tänäkin päivänä vaaran ihmisten omatoimisessa Raamatun tutkimisessa; ihmisethän saattavat muuttaa mieltään. Itsekin olen siihen valmis – jos Raamatun sana sen todistaa aiheelliseksi. Sanalla numerorollisuus en tarkoita numeromystiikkaa enkä minkäänlaista ennustelua Raamatusta kaivettujen numeroiden pohjalta. Jos on tällainen fiksattu ennakkoasenne, käy niin kuin tuttavalleni, jonka kanssa olin kirjeenvaihdossa; hän ei edes suostunut avaamaan sähköpostin liitteeksi laittamaani artikkelia asiasta, vaan suoralta kädeltä vakuutti minulle asiani olevan Raamatussa kielletystä ennustelusta. Kysymys on siitä, että Raamatun läpi kulkee matemaattinen kaava tai Jumalan sinetti, joka on niin kattava ja joka ei mitenkään voi olla ihmisen eli Raamatun kirjoittajien aikaansaama.

2 Tim 3:16 sanoo näin: Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Jotkut Raamatunkäännökset puhuvat Jumalan inspiroimista kirjoituksista, joku taas käyttää sanontaa, jonka mukaan kirjoitukset ovat Jumalan henkeyttämiä (UM). Profeettojen vanhoissa kirjoituksissa sanotaan kirjoituksen alussa usein tähän tapaan: Mutta minulle tuli tämä Herran sana (Aikak. 22:8). Joku onkin laskenut, että tämän kaltaisia ilmaisuja on Raamatussa yli 2.500 kertaa.

Uuden testamentin kirjoittajat, apostolit, kirjoittivat kukin kirjoituksensa useita kymmeniä vuosia itse kirjoituksissa kuvailtujen tapahtumien jälkeen. Joku voikin kysyä, miten on mahdollista, että kaikki muistivat tapahtumat niin hyvin ja kuvailivat niitä useinkin hyvin tarkasti ja toistensa kanssa samoin ilmaisuin. Siihen on yksinkertainen selitys: Jeesus lupasi apostoleilleen, että he saavat Pyhän Hengen lahjan ja sen myötä Pyhä Henki muistuttaa heidän mieleensä kaiken mitä Jeesus heille opetti: Joh. 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Harvassa ovat ne ihmiset, jotka uskovat, että Raamattu on totta joka asiassa. Jo Raamatun ensimmäisiltä riviltä lähtien Raamatussa kerrottu maailman ja ihmisen luominen kiistetään ja todistettuna tieteellisenä faktana väitetään, että niin ihminen kuin eläimetkin ovat miljoonien vuosien evoluution tulosta. Miten on selitettävissä sitten, että Raamatun kirjoittaja tiesi, että ihminen on luotu maan tomusta? (Oikeammin olisi ehkä sanoa maan aineksista, mutta samaa tarkoitettuna). Jos kolme tai kaksi tuhatta vuotta sitten olisi kysytty sen ajan ihmiseltä, mistä ihminen muodostuu, vastaus olisi ollut jotain tähän tapaan: ihminen muodostuu lihasta, luista ja verestä. Jos ihmisille olisi väitetty, että ihminen koostuu suurimmalta osin (n. 70 %) vedestä (vedystä ja hapesta) ja lisäksi seuraavista alkuaineista: hiili, typpi, kalsium, fosfori, niin tällaisille väitteille olisi naurettu. Raamatun kirjoittaja kuitenkin tiesi ihmisen olevan luotu maan aineksista, vaikkakaan näitä aineita ei mainittu.

Raamattu on kirjoitettu valtaosin hepreankielellä (VT) ja kreikankielellä (UT). Kummankin kielen, sekä myös latinankielen kirjaimilla on tietty numeroarvo kullakin. Raamatun kaanonissa on VT:n puolella 39 kirjaa ja UT:ssa 27 kirjaa. Koko Raamattu on kirjoitettu noin 1600 vuoden aikana. Vanhassa Testamentissa on 28 kirjoittajaa (4×7) ja 8 Uudessa Testamentissa (2x2x2) eli yhteensä 36 kirjoittajaa (6×6). Uuden Testamentin epistoloista Paavali on kirjoittanut 14 (2×7) ja muut seitsemän on toisten kirjoittamia. Tähän ’seitsemään’ törmäämme useasti.

 

Raamatun seitsemän ensimmäistä sanaa.

Alussa loi Jumala taivaat ja maan (hepreankielessä ja-sanan yhteydessä on vielä epämääräinen artikkeli, eli 7 sanaa yhteensä. Tähän lauseeseen sisältyy kolme substantiivia, joiden numeroarvot ovat 86, 395 ja 296 eli yhteensä 777, joka taas on 111 x 7.

Seitsemän on Jumalan täydellisyyden numero ja 777 kuvastaa täydellisyyttä korkeimmassa muodossaan.

Myös lauseen verbillä loi on numeerinen arvo 203, joka jakautuu tasan numerolla 7.

Jos otetaan jokaisen lauseen sanan ensimmäisen ja viimeisen kirjaimen numeeristen arvojen summa eli 1393, se on tasan 7:llä jaollinen, 199 x 7 on 1393.

Jos katsotaan lauseen ensimmäisen ja viimeisen sanan ensimmäisten ja viimeisten kirjainten summaa, todetaan myös sen (497) olevan tasan 7:llä jaollinen eli 71 x 7.

Myös lauseen keskelle jäävien viiden sanan osalta samalla tavoin laskettuna saadaan 896, joka niin ikään on 7:llä tasan jaollinen.

Seitsemän sanan lauseen kirjainten lukumäärä on 28, joka on 4 x 7.

Kolmen ensimmäisen hebreankielisen sanan, Alussa loi Jumala, kirjainten lukumäärä on 14 eli 2 x 7. Samoin on laita viimeisten sanojen kohdalla.

Kun katsotaan lauseen subjektin (Jumala) ja objektin (taivaat, maan) kirjainten lukumäärää, se on 14 eli 2 x7. Muiden sanojen osalta on samoin.

Lauseen lyhyin sana on lauseen keskellä. Sen ja sitä vasemmalla olevan sanan kirjainten yhteinen lukumäärä on 7. Lisäksi lauseen keskellä olevan sanan ja sen oikealla puolella olevan sanan kirjainten määrä on niin ikään yhteensä 7.

Ivan Paninin mukaan  numero seitsemän kuvastaa Jumalan täydellisyyttä ja täydellistä järjestystä. Numero seitsemän esiintyy Vanhassa Testamentissa 287 kertaa (41×7 =287) kun taas “seitsemäs” esiintyy 98 kertaa (14×7=98). ”Seitsemänkymmentä” puolestaan 56 kertaa (8×7=56).

Tässä oli joitakin esimerkkejä numeron seitsemän ihmeellisistä esiintymisistä, joita on Raamatun ensimmäisistä sanoista löydetty yli 30 kaiken kaikkiaan. Ne eivät paljastu silmälle itsestään. Niitä täytyy etsimällä etsiä. Näistä on kirjoittanut Karl Sabiers teoksessaan ”Mathematics Prove Holy Scriptures”, ss. 21-27. Niin hepreankielisessä VT:ssa kuin kreikankielisessä UT:ssa yhdenkin kirjaimen virhe voi muuttaa lauseen merkityksen jopa päinvastaiseksi. Tarkastelemalla kahta erilaista käännöstä niiden numeerisuuden perusteella, voidaan valita oikea käännös. Näin voidaan menetellä myös kreikankielisen tekstin kanssa. Em. kirjoittaja (s. 91-94) antaa esimerkin Ilmestyskirjan viimeisestä sanasta: kuuluko lause päättää sanaan Amen, vai sanaan Pyhät, kuten tekee arvostettu Wescott ja Hort? Numeerista tarkastelua käyttäen asia ratkeaa ja voidaan todeta, että sana Amen ei kuulu lauseen loppuun. Jeesus sanoikin merkitsevästi Mat 5:18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.

Seitsemien ja muidenkin numeroiden tai lukujen ihmeellisestä sisältymisestä koko Raamattuun lisää jäljempänä. Niiden esiintymistä tarkastellessa ei voi välttyä pohdiskelemasta asian merkitystä. Onko kyse sattumasta? Onko koko numerollisuus vain ”huuhaata” kuten eräs henkilö kirjoitti netin keskustelupalstalla pikaisena kannanottona.

Jäljempänä kirjoitan Ivan Panin –nimisestä matemaatikosta, joka yli sata vuotta sitten eläessään käytti viisikymmentä vuotta Raamatun ja erityisesti Uuden Testamentin numerollisuuden tutkimiseen. Hän tuli siihen tulokseen, että kyse ei voi olla sattumasta eikä myöskään siitä, että eri kirjoittajat olisivat yhdessä sopineet ja tarkoituksellisesti kehittäneet tällaisen läpi koko UT:n kulkevan koodin. Jos näin on, tulen varsin järisyttävään lopputulokseen; Raamatun kirjoittaja on todellisuudessa itse Jumala ja kunkin apostolin rooli on ollut vain pitää kirjoitusvälinettä kädessään. Itse uskon näin. Useimmat eivät usko. Ivan Paninkin pettyi perusteellisesti yleiseen reaktioon. Hän kuvitteli, että hänen kymmenien tuhansien sivujen mittaiset laskentatulokset avaisivat ihmisten silmät ja Raamatun sana saisi aivan uuden painoarvon ihmisten mielessä. Häntä ei kuitenkaan uskottu ja hänen tutkimuksensa painuivat unholaan. Miten oikeassa Raamattu onkaan todetessaan ihmisistä he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi (Luuk 8:10).

 

Mitä tietyt numerot symbolisoivat Raamatussa?

Kun tarkastellaan Raamatun kirjoituksissa esitettyjä numeroita, tulisi kiinnittää huomio paitsi siihen, mikä numero on kyseessä, niin erityisesti selvittää kuinka monta kertaa kyseinen numero esiintyy eri kirjoituksissa. Nykyisen tietotekniikan avulla se on helppoa. Kun tarkasteluun lisäksi kuinka monta kertaa kyseinen numero esiintyy tietyssä asiayhteydessä, Jumalan sanan merkitys tulee ilmeiseksi. Näin tarkastellen käy ilmeiseksi Jumalan sanan symboliikka. Esimerkiksi: numero 8 kuvastaa uutta alkua. Jeesus syntyi Betlehemissä. Jumalan suunnitelmaa kuvaavaa on, että sana Betlehem esiintyy Uudessa Testamentissa juuri 8 kertaa. Vanhassa Testamentissa Betlehem esiintyy lukemattomia kertoja, mutta sillä ei ole VT:ssa samanlaista uuden alun kuvaavaa merkitystä kuin UT:ssa kuvatessaan uuden alun ihmiskunnalle antavan Jeesuksen Kristuksen syntymäkaupunkia.

Tietyn numeron esiintymisen lukumäärä on yksi raamatullinen ominaisuus. Tarkastelen myös pelkkiä numeroita suurempia Raamatullisia lukuja. Jeesuksen nimen kirjaimien yhteenlaskettu lukuarvo on 888. Jeesus on kreikaksi Ἰησοῦς Iēsous ja sen kirjainten numeroarot ovat 10 + 8 + 200 + 70 +400 + 200= 888. Tämä voisi olla sattuma mikäli se olisi ainoa laatuaan, mutta Raamattu on täynnä tällaisia ”sattumia”.

Raamatun merkittävimmän Pedon numeerinen summa on 666. Siitä lisää hieman myöhemmin. Kaikki tämä numeroiden systeemi ja niiden symboliikka on Jumalasta lähtöisin. Eivät kaikki lukuisat kirjoittajat 1500 vuoden aikana ole voineet noudattaa näitä kirjoitussääntöja ilman jumalallista ohjausta. Tarkastellaan joidenkin muiden numeroiden symboliikkaa Raamatussa.

Numero 1: Numero yhden käsitteen sisällöksi on ilmaistu yhtenäisyys ja ykseys. Mitä nämä sanat itse asiassa tarkoittavat? Joh 10:30 sanoo:”Minä ja Isä olemme yhtä”. Monet englanninkileiset käännökset sen sijaan sanovat kuten NENT: 30 I and the Father are one. ”Kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä” (Joh 17:22). ”The glory which you have given Me I have given them, that they may be ONE, just as We are ONE” (Joh 17.22). Englanninkielinen käännös tarkoittaa, että Isä Jumala ja Jeesus olisivat itse asiassa kuin yksi ja sama Jumala. Suomenkielinen käännös, jonka katson olevan paljon parempi, tarkoittaa, että Isä ja Jeesus ovat yhtä mieltä kaikessa.

Mutta sitten 1 Joh 5:7-8, jota olen käsitellyt omana kohtanaan artikkelissa, onkin jo saanut erilaisen käännöksen. 7 And it is the Spirit that witnesseth, because the Spirit is the truth. 8 Because the witnessing ones are three: the Spirit, and the water, and the blood: and the three agree in one. – Siitähän tässä onkin kysymys; taivaallinen ‘johtoryhmä’ on asioista yhtä mieltä. Eivät he ole kolmen persoonan muodostama yksi Jumala; on vain yksi Jumala, Isä. Toki meillä on Isä Jumalan lisäksi Jeesus Kristus Jumalan Poika ja meidän Herramme sekä myös Jumalan Pyhä Henki. Tuhatvuotisen valtakunnan aikana maa yhtenäistetään Kristuksessa. Tämä tulee aikanaan kaikille selväksi ja sen on sanonut Sakarjakin 14:9: Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi. – Kumpi herra on kyseessä? Am. Std käännös sen selvittää: And Jehovah shall be King over all the earth: in that day shall Jehovah be one, and his name one.

Numero 3: Numero 3 kuvastaa ylösnousemusta ja jumalallista täydellisyyttä (devine perfection). Todisteiden sanotaan löytyvän Mat 28:19:sta: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Tämän Jeesuksen väitetään sanoneen apostoleilleen Galileassa vähän ennen taivaaseen nousuaan. Tämän jakeen siis katsotaan olevan varmaakin varmempi todistus Jumalan kolminaisuudesta. Sääli vain, että se on vain lisäys alkuperäiseen manuskriptiin. Tarkemmat perustelut esitän artikkelissani ”Kaste Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”

Jumalalla on kolme yli kaiken käyvää ominaisuutta; hän kaikkivaltias, kaikkitietävä ja kaikkialla läsnäoleva. Kun puhutaan Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä, täyttävätkö he kaikki nämä kolme ominaisuutta? Tätä on syytä harkita tälläkin sivustolla olevien kirjoitusten pohjalta. Mitä Jeesus sanoi itsestään? Väittikö hän olevansa kaikkivaltias vai sanoiko hän tekvänsä vain mitä Jumala käskee hänen tehdä? Korottiko Jumala hänet kaikkien luotujen yläpuolelle antoiko Jumala hänelle ikuisen elämän? Jeesus sanoi ennen taivaaseen nousemistaan, että Jumala on antanut hänelle kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä. Eikö kaikkivaltiaalla pitäisi olla tällainen valta ilman, että se hänelle annetaan?

Itse asiassa, Jumala on antanut vallan maan päällä Saatanalle. Ei pysyvästi, vaan siksi aikaa kunnes koittaa Jumalan tuhatvuotinen valtakunta, jonka kuningas on Kristus. Toki Jumala on kaikkivaltias ja hän voisi puuttua Saatanan hallintoon koska hyvänsä, mutta hän ei tee niin. Miksi? Siksi, että hän on antanut maan hallinnon Saatanalle määrätyksi ajaksi. Luuk 4:6 ja [Saatana] sanoi hänelle [Jeesukselle]: ”Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.

Numero 4: 4 on maailman luku. Maailmassa on 4 ilmansuuntaa. Jo antiikin aikoina tunnistettiin 4 elementtiä: maa, ilma, tuli ja vesi. Vuodenaikoja on 4: kevät, kesä, syksy ja talvi. Vuorokaudessa on 4 osaa: aamu, päivä, ilta ja yö. Jumala päätti maailman aineellisen puolen luomisen neljännen päivän jälkeen ja sen jälkeen loi eläimet ja lopuksi ihmisen. Profeetta Daniel näki näyn (Dan 2:37>) neljästä perättäisestä maailmanvallasta ja niitä kuvaavista neljästä pedosta (Dan 7:1>).  

Numero 6: Numerosta 6 sanotaan, että se on epätäydellisen ihmisen luku. Seitsemänhän kuvastaa täydellisyyttä, mutta numero 6 ilmaisee syntiä ja saatanan vaikutusta ihmisen elämään. Saatanan tuoma synti kulminoitui jo Raamatun alkuaikoina Kainin tappaessa veljensä Abelin. 6. käsky sanookin ”Älä tapa”. Suurin peto, jonka tuleminen ei ole vielä tapahtunut, on Ilmestyskirjan pedoksi kutsuttu Antikristus, joka on suora käännös kreikankielen sanasta ἀντίχριστος antikristos.

Tämä antikristus on ihminen, jolle saatana siirtää suuren valtansa. Antikristuksen luku on Pedon luku 666. Ilmestyskirjassa kerrotaan pedosta ja kehotetaan laskemaan sen luku: Ilm 13:18 Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. Me emme vielä tiedä pedon nimeä, mutta Raamattu kehottaa olemaan valppaana ja laskemaan kehen pedon luku sopisi. Apostoli Paavali kirjoitti, että antikristuksia oli jo hänen aikanaan ilmaantunut useita, mutta todellinen Ilmestyskirjan peto on vasta tulossa. Raamatun kuudessa eri kohdassa (Mar 3:22, Luuk 11:15, Joh 7:20, 8:48, 8:52, 10:20) väitettiin Jeesuksessa olevan riivaaja ja hänen toimivan riivaajien päämiehen avulla. Kun Jeesus oli ristiinnaulittu, tuli kaiken peittävä pimeys kuudennesta hetkestä lukien yhdeksänteen hetkeen, jolloin Jeesus kuoli.

Numero 7: Numero 7 kuvaa hengellistä täydellisyyttä. Jumalan sana on seitsenkertaisesti puhdistettuna täydellistä. Psa 12:7 Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua. Jes 34:16 sanoo: ”Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. – ”Sillä minun suuni on niin käskenyt.” – Hänen henkensä on ne yhteen koonnut.” Jeesuksen sanojen mukaan: … kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto… (Mat 5:18)

Jumala loi maailman seitsemän ’päivän’ aikana. Päivä ’yowm’ voi kuitenkin tarkoittaa muutakin kuin tavallista päivää, vaan aikajaksoa. Kun Jumalan ajanlaskusta sanotaan, että Hänelle yksi päivä on kuin tuhat vuotta, uskovat eräät kristityt Jumalan luoneen maailman 6000 vuoden aikana. ”Kuin tuhat vuotta” on kuitenkin vain kuvaannollinen ilmaus luomisen yhteydessä. Raamatun ensimmäisestä ihmisestä Adamista Jeesukseen on kuitenkin kulunut aikaa 4.000 vuotta ja Jeesuksen kuolemasta liki 2000 vuotta eli yhteensä noin 6.000 vuotta tai ’kuusi päivää’. Kuudennen päivän lopussa kulminoituu monia tapahtumia, joista kirjoitan ’lopun ajan’ artikkeleissa. 7. päivä on Jumalan pyhittämä lepopäivä ja maan päällä Jumalan valtakunnan päivä, jonka kuninkaana on Kristus ja hänen kanssaan hallitsevat pyhät. 7. päivä oli Jumalan lepopäivä ja hän osoitti sen päivän myös ihmisille lepopäiväksi, sapatiksi. Joka 7. vuosi oli erityinen vuosi. 5 Moos 15:1-15: 1 ”Joka seitsemäs vuosi pane toimeen vapautus. 2 Ja näin on vapautuksesta määrätty: jokainen saamamies luopukoon siitä, minkä hän on lähimmäiselleen lainannut, älköönkä velkoko lähimmäistänsä ja veljeänsä, sillä silloin on Herran kunniaksi vapautus julistettu.

Numeron 7 esiintyminen Raamatun kirjoitusten symboliikassa on erittäin yleistä. Jo pelkästään Raamatun alkulauseessa on kolmisen kymmentä seitsemän kombinaatiota. Edellä kävinkin näitä jo tarkemmin lävitse. Todettakoon kuitenkin vielä eräs piirre; Raamatun alkulauseen kolmen substantiivin Jumala, taivas ja maa kirjainten numeroarvojen summa on 777. Numeroiden summassa esiintyvä hengellinen täydellisyys ilmenee kolminkertaisesti Jumalan täydellisenä tarkoituksena. Ilmestyskirjassa numero 7 esiintyy useaan kertaan; seitsemän kultaista kynttilänjalkaa, seitsemän kirjettä seitsemälle seurakunnalle, kirjakäärö sinetöitynä seitsemällä sinetillä, seitsemän enkeliä seisomassa Jumalan edessä, seitsemän pasuunaa, Jumalan seitsemän ukkosen kaltaista henkeä ja seitsemän viimeistä vitsausta. Kaiken kaikkiaan yksistään Ilmestyskirjassa on yli viisikymmentä vastaavan kaltaista seitsemän esiintymää.

Numero 8: Kun täydellisyyden lukuun 7 lisätään 1, saadaan numero, joka kuvastaa uutta alkua, syntymää. Alunperin viikon viimeinen päivä oli lauantai ja sunnuntai näin muodoin 8. päivä ja uuden alkavan viikon ensimmäinen päivä.

Nooan arkissa pelastui 8 ihmistä muun ihmiskunnan tuhoutuessa. Nämä 8 aloittivat uuden jakson ihmiskunnan uudessa alussa. VT:ssa kerrotaan, että jos spitaalinen parani, hänen tuli mennä kahdeksantena päivänä papin eteen (3 Moos 14:10,23). 10 Ja kahdeksantena päivänä hän ottakoon kaksi virheetöntä karitsaa … 23 Ja hän vieköön ne papille puhdistustaan varten kahdeksantena päivänä…

Kun Jeesus ja Nikodemus keskustelivat pelastuksesta, Jeesus mainitsi pelastumisen ehtona uudelleen syntymisen 8 kertaan keskustelun aikana (Joh3:1-8).

Kun Jeesus puhui samarialaisen kanssa elävästä vedestä, Jeesus mainitsee sanan vesi 8 kertaa (Joh 4:4-15). Jeesus syntyi Betlehemissä ja hänen syntymisensä toi uuden toivon ihmiskunnalle. Betlehem mainitaan UT:ssa 8 kertaa (Mat 2:1, 5,6,8,16 Luuk 2:4,15; Joh 742) Jeesukseen liittyen. Betlehem mainitaan lukuisia kertoja VT:ssa.

Numero 8 liittyy erityisesti Jeesukseen. Kreikankielisen Jeesuksen nimen numeroarvojen summa on 888 eli kahdeksan ilmaistuna mahdollisimman painokkaasti.

 • Sanassa Kristus on numeroarvojen summa 1480 eli 8 x 185.
 • Jeesus oli myös Pelastaja, numerojen summa on 1408 eli 2 x 8 x 88.
 • Jeesus on Messias: 656 eli 8 x 82.
 • Jeesus on Herra: 800 eli 8 x 100.
 • Ihmisen Poika on numeroarvoltaan 2960 eli 8 x 370. Ihmisen Poika esiintyy Raamatussa 88 kertaa.

Jeesus sanoi: Minä olen totuus: totuus on numeroarvoltaan 64 (8 x 8). Ilmestyskirjassa on 888 sanaa. Jeesus, summa on 888,  1 Tim 2:5 sanoo: 2:5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Lauseen ”välimies Jumalan ja ihmisten välillä” yhteisarvo 3168.

Jes 53:11 kertoo Jeesuksen tulevasta roolista: ”Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa”.    

– Tämän jakeen hepreankielisten kirjaimien arvojen summa on niin ikään 3168 mikä vahvistaa Jeesuksen roolin uhrina ihmiskunnan puolesta sekä ylimpänä pappina. Psa 98:3 Hän on muistanut armonsa ja uskollisuutensa Israelin heimoa kohtaan; kaikki maan ääret ovat nähneet meidän Jumalamme pelastusteot. Hepreankielellä tämä sanotaan ”Yeshoth Elohenu” ja näiden sanojen gematria on 888. Tärkeä tulkinnallinen kysymys on: viittaako ”meidän Jumalamme” Jeesukseen vaiko Jehovaan? Numeroarvo 888 viittaa myös Jeesukseen, koska Jeesus aikaansai pelastuksen kaikille häneen uskoville.

Pelastus tulee kuitenkin lähtökohtaisesti Jehovalta, joka antoi Jeesukselle tehtäväksi ihmiskunnan lunastuksen pois synnin vallasta.

Numero 9: Numero 9 on Jumalan lopullisuutta kuvaava luku. Kun numero 8 kuvasi uutta syntymää, siihen lisättynä 1 saadaan 9, joka kuvaa kuinka monta hengen hedelmää uudelleen syntynyt ihminen saa Pyhältä hengeltä. Hengen hedelmiä ovat Galatalaiskirjeen 5:22 mukaan: Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Näiden lisäksi tunnetaan Paavalin kertomana 9 Hengen lahjaa (1 Kor 12:7-10) 12:8 Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; 12:9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; 12:10 toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.

Jeesuksen työ päättyi, kun hän kuoli ristillä yhdeksäntenä hetkenä (Mat 27:46) Veri on keskeisellä sijalla raamatun käsitteistössä. Eläimenkään verta ei saa syödä, koska siinä on elämä; 1 Moos 9:4 Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. – Sana veri mainitaan UT:ssa 99 kertaa.

Yhdeksän on sikäli erikoinen numero, että jos sen kertoo jollakin muulla numerolla, on tulon numeroiden summa aina 9. Esimerkiksi: 9 x 8= 72 ja 7+2=9.

Raamatun alkulauseessa ”Alussa Jumala”, josta alussa oli puhetta seitsemien osalta, on näiden sanojen numeroarvojen summa 999. Seuraavien ”loi taivaan” summa on niin ikään 999. ”Ja maan” numerojen summa on kuitenkin 777. Miksi? Siksi, että nykyinen maa ja taivas eivät ole lopullisia. Ilm 21:1 sanookin: ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Sanojen amen ja totisesti numeroarvojen summat on 99 ja ne esiintyvät Raamatussa 99 kertaa.

Numero 13: Saatanaa kutsutaan monilla nimillä: 

 • Lohikäärme on arvoltaan 975 eli 13 x 75 (mainitaan Ilmestyskirjassa 13 kertaa)
 • Kiusaaja puolestaan on 1053 eli 13 x 81                                                                 
 • Belial saa arvon 78, 13 x 6.                                                                                     
 • Käärme on 780 eli 13 x 60.                                                                                         
 • Murhaaja on 1820 eli 13 x 14                                                                                  
 • Antikristus on 1911 eli 13 x 147                                                                             
 • Demoni on 975 eli 13 x 75 
 • Vastustaja on 364 eli 13 x 28.                                                                                    

Markus luettelee 13 ihmisten sydämestä lähtevää pahaa ominaisuutta: 7:21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, 22 aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Raamatun gematriassa voi luku 13 esiintyä myös Saatanaa vastaan. Sanat ”Jeesus Nasaretilainen” sisältyivät ristiinnaulitun Jeesuksen yläpuolelle asetettuun tauluun, jossa luki ”Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas”. Jeesus Nasaretilainen on numeroarvoltaan 2197 eli 13x13x13. Aivan sattumaako?

Numero 17: Numero 17 on voiton ja pelastuksen luku.

Nooan arkki pysähtyi 1 Moos 8:4 Niin arkki pysähtyi seitsemäntenä kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, Araratin vuorille.

Apostolien teoissa luetellaan kerrotaan helluntain tapahtumista kun apostolit tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Raamattu luettelee 17 eri aluetta ja kieltä kun Pyhä henki tuli heidän päällensä: Apt 2:8-11 Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? 9 Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, 10 Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, 11 kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja.

Israelin pyhän kaupungin eli Jerusalemin nimi mainitaan Psalmeissa 17 kertaa (Psa 51-147).

Luku 37: Luku 37 on Jumalan sanan luku. Jeesus on Raamatun mukaan Jumalan kuva. 2 Kor 4:4 … hänen, joka on Jumalan kuva. Kol 1:15 hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. ”Jumalan kuvan” kirjainten numeroarvojen summa on 1369 eli 37×37. Raamatun ensimmäisen jakeen ”Alussa loi Jumala taivaan ja maan” kirjainten numeroarvojen summa on 2701 eli 73×37. ”Jumalan Henki liikkui vetten päällä” on 1369 eli 37×37. Joissakin jakeissa numero 37 on sanojen kirjainten summa, sanojen kuten Jumala ja aino(kainen) Poika. Sanojen suuri Jumala, heidän lunastajansa ja iankaikkinen numeroarvojen summa on 2 x 37 eli 74. 3 x 37 eli 111 on sanojen kaikkein korkein sekä elävän Jumalan Poika ja kaikkien Herra. – Näistä esimerkeistä näemme, että luku 37 ja sen kerrannaiset, viittaavat aina Jumalaan tai Hänen ominaisuuksiinsa. Numero 37 merkitsee Jumalan sanaa ja numero 24 tarkoittaa pappeutta. Jeesus on siis paitsi Jumalan sana myös ylimmäinen pappi. Heb 5:5 Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”; 5:6 niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.”

Luku 40: Luku 40 ilmentää koettelemusta tai koeaikaa. Kaikki tuntevat Israelin kokeman 40 vuoden koettelemuksen, kun kansa vaelsi erämaassa Egyptistä lähtönsä jälkeen (5 Moos 8.luku). Lyhyempiä, 40 päivän koettelemuksia tunnetaan Raamatussa useita: Mooses vietti vuorella 40 vuorokautta (2 Moos 24:18). Joona saarnasi Niniven hävityksestä, jonka piti tapahtua 40 päivän kuluttua (Joona 3:4). Hävitys ei kuitenkaan toteutunut koska Niniveläiset tekivät parannuksen. Jeesus meni erämaahan paastoamaan. Hän vietti erämaassa 40 päivää Saatanan kiusatessa häntä (Luuk 4:1-2). Jeesus vietti ylösnousemuksensa jälkeen maan päällä 40 päivää ennen kuin nousi taivaaseen (Apt 1:3). Luku 40 löytyy Raamatusta mitä erilaisimpien koettelemusten yhteydessä.

Luku 40 saadaan kun maailman luku 4 kerrotaan 10:llä lain luvulla. Luku heijastaa ihmisien langenneen kiusauksiin ja koettelemuksiin. Sama luku saadaan kun numero 8, joka kertoo uudesta ihmisestä kerrotaan armon luvulla ja näin saatu luku 40 kertookin ihmisestä, joka kestääkin koettelemuksen. Sanoohan 1 Kor 10:13, että … Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.

Luku 50: Luku 50 on Pyhän hengen luku. Pyhä henki vuodatettiin helluntaina Jerusalemissa. Apostolit näkivät tulisia kieliä, jotka asettivat kunkin läsnäolevan päälle. Apostolit täyttyivät Pyhällä hengellä ja alkoivat puhua eri kielillä (Apt 2:1-4). Joka 50. vuosi oli Israelissa riemuvuosi. 3 Moos 25:10 25:10 > Ja pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi; jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo.

Luku 153: Luku saadaan kun kerrotaan 17 numerolla 9. 17 on voiton luku ja numero 9 on Hengen hedelmää kuvaava luku. Luku 153 saadaan myös laskemalla yhteen kaikki numerot alkaen 1:stä lukuun 17 saakka. Summaksi saadaan 153. Muistatko mistä luku 153 tunnetaan? Sehän on nk. Pietarin kalansaaliin luku. Apostolit kun olivat kalassa eivätkä millään saaneet kalaa. Jeesus huusi heille ohjeen verkon heittämisestä ja oitis verkko alkoi täyttyä (Joh 21:11).

Jeesus sanoikin aikaisemmin Pietarille ja hänen veljelleen Andreakselle: Mat 4:19 mukaan ”Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia.” ἰχθύς ichthys kala, jonka numeroarvo on 1224 eli 8×153. Verkon δίκτυον díktyon numeroarvo sama. Ihmisten kalastaminen tarkoittaa tietysti evankeliumin julistamista ja ihmisten käännyttämistä Jeesuksen seuraajiksi. Parhaimmillaan ihmisten ”kalastaminen” voi tuottaa isonkin saaliin; esimerkiksi helluntaina apostolit saivat kastettavakseen kolme tuhatta ihmistä.

 

Mitä meidän pitäisi ajatella gematriasta?

Edellä esittämieni numeroiden ja lukujen lisäksi on paljon muitakin numeroita, joilla on symbolinen merkitys. Monet vastustavat jo pelkkää ajatusta numeroista Raamatussa. Siitä emme pääse kuitenkaan mihinkään, etteivätkö numerot löytyisi esittämieni esimerkkien tapaan Raamatusta. Niitä on niin paljon, ettei niiden esiintymistä voi pitää pelkästään sattumina. Kun ajattelemme näiden numeroiden esiintymistä ja niiden symbolista merkitystä sekä koko Raamatun läpi käyvää matemaattista koodia – tämän koodin olemassaoloon ja merkitykseen sopii aivan samat kysymykset kuin äsken mainitsemiini numeroiden esiintymiseen: onko kaikki tämä numeroiden ja matematiikan esiintyminen Raamatussa Jumalasta? Raamattuhan on Jumalan Sanaa, eikö siis kaikki se sisältö mitä siinä on, ole Jumalasta?

Eräs arvostamani Raamatun tutkija on vakavasti sitä mieltä, että kaikki Raamatun kirjat eivät kuuluisi olla Raamatussa. Joka tapauksessa toiset ovat hänen mielestään vähemmän arvokkaita ja merkittäviä kuin toiset. Lisäksi Raamatussa on väärennettyä tekstiä. Hänen mielestään, jos olen oikein ymmärtänyt, vain Raamatun teksti on tärkeää ja numeroilla temppuilu pitäisi unohtaa. Tuntemani Jehovan todistaja ei suostunut edes avaamaan lähettämääni sähköpostia, kun kerroin hänelle siihen sisältyvästä artikkelista.

On totta, että Raamattuun on ujutettu omavaltaisia lisäyksiä. Kyse on voinut olla vaikkapa katolisista munkeista, jotka ovat katsoneet jonkin Raamatun kohdan tarvitsevan ’selvennystä’. Enemmän on kuitenkin riitaa aiheuttavia tulkinnallisia jakeita. Voitteko kuvitella aikaa, jolloin kansankielisen Raamatun kirjoittaminen ja lukeminen johti inkvisition kynsiin ja jopa polttoroviolle?

Nykyään meillä on Raamatun tutkimiseen tietokoneohjelmia ja jokaisen sanan voimme ottaa käsiteltäväksemme. Luulenpa tietäväni, että nykyaikaiset tietokoneohjelmat tuovat vielä esille uusia hätkähdyttäviä paljastuksia Jumalan sanan kirkastamiseksi ja todistamiseksi. Oma käsitykseni ja uskomukseni on, että Jumala on kaikkien Raamatun kirjoitusten takana ja kirjoittajat ovat Pyhän Hengen johdattamina kirjoittaneet Raamatun tekstin. Jumala on tietoisesti valinnut sanansa niin, että Hänen todellisen tarkoituksensa selvittäminen on kovan työn takana. Mutta niin kuin Jeesus sanoi: Mat 5:18 ”Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut”.

image_pdfimage_print